Language Assistance

English:
If you, or someone you are helping, have questions about Ambetter of Oklahoma, and are not proficient in English, you have the right to get help and information in your language at no cost and in a timely manner. If you, or someone you are helping, have an auditory and/or visual condition that impedes communication, you have the right to receive auxiliary aids and services at no cost and in a timely manner. To receive translation or auxiliary services, please contact Member Services at  1-833-492-0679 (TTY 711).

Español (Spanish): 
Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de Ambetter of Oklahoma y no domina el inglés, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno y de manera oportuna. Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene un impedimento auditivo o visual que le dificulta la comunicación, tiene derecho a recibir ayuda y servicios auxiliares sin costo alguno y de manera oportuna. Para recibir servicios auxiliares o de traducción, comuníquese con Servicios para Miembros  1-833-492-0679 (TTY 711).

Tiếng Việt (Vietnamese):
Nếu quý vị hoặc người mà quý vị đang giúp đỡ có câu hỏi về Ambetter of Oklahoma và không thành thạo tiếng Anh, quý vị có quyền được trợ giúp và nhận thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí và kịp thời. Nếu quý vị hoặc người mà quý vị đang giúp đỡ mắc bệnh về thính giác và/hoặc thị giác gây cản trở giao tiếp, quý vị có quyền được nhận các hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ miễn phí và kịp thời. Để nhận dịch vụ thông dịch hoặc dịch vụ phụ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch Vụ Thành Viên theo số  1-833-492-0679 (TTY 711).

中文 (Chinese):
如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Ambetter of Oklahoma 方面的問題,且不精通英語,您有權利免費並及時以您的母語獲幫助和訊息。如果您,或您正在協助的對象有聽力和/或視力上的問題,阻礙了溝通,您有權利免費並及時獲得輔助支援與服務。若要取得翻譯或輔助服務,請聯絡會員服務部,電話是  1-833-492-0679  (TTY 711)。

한국어 (Korean):
귀하 또는 귀하의 도움을 받는 분이 Ambetter of Oklahoma에 대한 질문이 있는 경우 영어에 능숙하지 않으시면 해당 언어로 시의적절하게 무료 지원과 정보를 받을 권리가 있습니다. 귀하 또는 귀하의 도움을 받는 분이 청각 및/또는 시각적으로 의사소통에 장애가 있는 경우 시의적절하게 무료 보조 도구 및 서비스를 받을 권리가 있습니다. 번역 또는 보조 서비스를 받으시려면 1-833-492-0679 (TTY 711)번으로 가입자 서비스부에 연락해주십시오. 

Deutsch (German):
Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zu Ambetter of Oklahoma hat und nicht Englisch spricht, haben Sie das Recht, kostenlos und zeitnah Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, eine Hör und/oder Sehbeeinträchtigung hat, die die Kommunikation beeinflusst, haben Sie das Recht, kostenlos und zeitnah zusätzliche Hilfe und Dienstleistungen zu erhalten. Um eine Übersetzung oder zusätzliche Dienstleistungen zu erhalten, wenden Sie sich an den Kundendienst unter 1-833-492-0679 (TTY 711).

العربية (Arabic):
إذا كان لدیك أو لدى شخص تساعده أسئلة حول Ambetter of Oklahoma، ولم تكن بارعًا باللغة الإنكليزية، فلدیك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات بلغتك من دون أي تكلفة وفي الوقت المناسب. إذا كنت أنت أو أي شخص تساعده تعاني من حالة سمعية و/أو بصرية تعيق التواصل، فلديك الحق في تلقي مساعدات وخدمات إضافية من دون أي تكلفة وفي الوقت المناسب. لتلقي خدمات الترجمة أو خدمات إضافية، يرجى الاتصال بـ خدمات الأعضاء على 1-833-492-0679 (TTY 711). 

မြန်မာ (Burmese):
အကယ်၍ သင် သို့မဟုတ် သင်ကူညီနေသူတစ်ဦးသည် Ambetter of Oklahoma အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ မေးလိုပြီး အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းကျင်စွာ မပြောနိုင်ပါက၊ သင့်တွင် အကူအညီနှင့် အချက်အလက်များကို သင့်ဘာသာစကားဖြင့် အခကြေးငွေ ပေးစရာမလိုဘဲ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင် သို့မဟုတ် သင်ကူညီနေသူတစ်ဦးသည် ဆက်သွယ်ရေးကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အကြားအာရုံ နှင့်/သို့မဟုတ် အမြင်အာရုံနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြေအနေတစ်ခုရှိပါက၊ သင့်တွင် အရန်အကူအညီများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အခကြေးငွေ ပေးစရာမလိုဘဲ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဘာသာပြန် သို့မဟုတ် အရန်ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်ခံရယူရန် 1-833-492-0679 (TTY 711) ရှိ အဖွဲ့ဝင် ဝန်ဆောင်မှုများ ကို ဆက်သွယ်ပါ။ 

Hmoob (Hmong): 
Yog tias koj, los sis ib tug neeg twg uas koj tab tom muab kev pab, muaj cov lus nug hais txog Ambetter of Oklahoma, thiab tsis paub lus Askiv zoo heev, koj muaj cai tau txais kev pab thiab tej ntaub ntawv qhia paub ua koj hom lus yam tsis tau them dab tsi li thiab kom tau raws sij hawm. Yog tias koj, los sis ib tug neeg twg uas koj tab tom pab, muaj tsos mob txog kev hnov lus thiab/los sis kev pom kev uas cuam tshuam txog kev sib txuas lus, koj muaj cai kom tau txais cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv yam tsis tau them dab tsi li thiab kom tau raws sij hawm. Txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam txhais ntawv los sis kev pab ntxiv, thov tiv tauj Member Services (Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Tswv Cuab) tau ntawm 1-833-492-0679 (TTY 711).

Tagalog:
Kung ikaw, o ang iyong tinutulungan, ay may mga katanungan tungkol sa Ambetter of Oklahoma, at hindi ka mahusay sa Ingles, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika nang walang gastos at sa maagap na paraan. Kung ikaw, o ang iyong tinutulungan, ay may kondisyon sa pandinig at/o paningin na nakakaapekto sa komunikasyon, may karapatan kang makatanggap ng mga karagdagang tulong at serbisyo nang walang gastos at sa maagap na paraan. Para makatanggap ng mga serbisyo sa pagsasalin o mga karagdagang serbisyo, mangyaring makipagugnayan sa Mga Serbisyo para sa Miyembro sa  1-833-492-0679 (TTY 711).

Français (French):
Si vousmême ou une personne que vous aidez avez des questions à propos d'Ambetter of Oklahoma et que vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous pouvez bénéficier gratuitement et en temps utile d'aide et d'informations dans votre langue. Si vousmême ou une personne que vous aidez souffrez d'un trouble auditif ou visuel qui entrave la communication, vous pouvez bénéficier gratuitement et en temps utile d'aides et de services auxiliaires. Pour profiter de services de traduction ou de services auxiliaires, veuillez contacter Services aux membres au 1-833-492-0679 (TTY 711).

ລາວ (Laotian): 
ຖ້າຫາກທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບ Ambetter of Oklahoma, ແລະ ບໍ່ຊ່ຽວຊານພາສາອັງກິດ, ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນພາສາຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ທັນເວລາ. ຖ້າຫາກທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ມີສະພາບທາງການໄດ້ຍິນ ແລະ/ຫຼື ການເບິ່ງເຫັນທີ່ຂັດຂວາງການສື່ສານ, ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການບໍລິການເສີມໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ທັນເວລາ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການແປພາສາ ຫຼື ບໍລິການເສີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ Member Services (ການບໍລິການສະມາຊິກ) ໄດ້ທີ່  1-833-492-0679 (TTY 711).

ไทย (Thai): 
หากคุณหรือคนที่คุณกำลังให้ความช่วยเหลือมีคำถามเกี่ยวกับ Ambetter of Oklahoma และไม่ชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอรับความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างทันท่วงที หากคุณหรือคนที่คุณกำลังให้ความช่วยเหลือมีภาวะด้านการฟังและ/หรือการมองเห็นที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร คุณมีสิทธิ์ที่จะขอรับความช่วยเหลือและบริการเสริมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างทันท่วงที หากต้องการบริการด้านการแปลหรือบริการเสริม โปรดติดต่อ บริการสำหรับสมาชิก ที่หมายเลข 1-833-492-0679 (TTY 711).

اردو (Urdu):
اگر آپ، یا جس کی آپ مدد کررہے ہیں وہ Ambetter of Oklahoma کے بارے میں سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ انگریزی میں ماہر نہیں ہیں، تو آپ کو اپنی زبان میں بلا معاوضہ اور بروقت مدد اور معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ، یا جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، انہیں سماعت اور/یا بصارت میں کوئی پریشانی درپیش ہو جس سے مواصلت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تو آپ کو مفت اور بر وقت معاون امداد اور خدمات حاصل کرنے کا حق ہے۔ ترجمہ یا معاون خدمات حاصل کرنے کے لیے، براہ کرم 1-833-492-0679 (TTY 711) پر ممبر سروسز سے رابطہ کریں۔ 

Cherokee:

ᎬᏗ ᏂᎨᎢ ᎢᎯᏍᏉ, ᎠᎴ ᎩᎶᎢ ᎯᎠ ᎦᎵᏔᏅᏔᏅ ᎠᏍᏕᎵᎭ, ᎤᏙᏓᏆᎠ ᎤᏚᏓᎳ ᎤᎵᏗᏨ ᎠᏓᏅᏖᎭ_ᏕᎪᎠ, ᎠᎴ ᎦᎶᏔᏅᎥᏍᎦ ᎨᏍᏗ ᎠᏏᎾᎭ Ambetter of Oklahoma, ᎢᎯᏍᏉ ᎤᏙᏓᏆᎠ ᏃᎴ ᎠᏘᏍᎩ ᏰᎵᏉ ᎠᎩᎠ ᎠᏍᏕᎵᎭ ᎠᎴ ᎦᏁᏫᏗᎭ ᎬᏗ ᎢᎯᏍᏉ ᎢᎬᏁᎢᏍᏗ ᎰᏫᏂᏣ ᎭᏗ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᎠᎴ ᎬᏗ a ᎢᏳᏩᏂᎸᎯ ᎠᎬᏱᏗᏣ. ᎬᏗ ᏂᎨᎢ ᎢᎯᏍᏉ, ᎠᎴ ᎩᎶᎢ ᎯᎠ ᎦᎵᏔᏅᏔᏅ ᎠᏍᏕᎵᎭ, ᎤᏙᏓᏆᎠ ᏃᎴ ᎠᎦᏛᎲᏍᎦ ᎠᎴ/ᎠᎴ ᏗᏥᎶᏍᏓᏅᎯ ᎱᏳᎩ ᏍᎩ ᎠᏔᏲᎯᎭ ᎤᏗᎴᎬᎢ, ᎢᎯᏍᏉ ᎤᏙᏓᏆᎠ ᏃᎴ ᎠᏘᏍᎩ ᏰᎵᏉ ᏓᏓᏂᎸᎦ ᎠᏎᎯᎭ ᎠᏍᏕᎵᎭ ᎠᎴ ᎤᏙᎳᏂ ᎰᏫᏂᏣ ᎭᏗ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᎠᎴ ᎬᏗ a ᎢᏳᏩᏂᎸᎯ ᎠᎬᏱᏗᏣ. ᏰᎵᏉ ᏓᏓᏂᎸᎦ ᎠᏁᏍᏗᎭ ᎠᎴ ᎠᏎᎯᎭ ᎤᏙᎳᏂ, ᎠᏔᏲᎯᎭ ᎠᏒᏂᎭ ᏴᏫ ᎤᏙᎳᏂ ᎰᏫᏂᏣ 1-833-492-0679 (TTY 711).

فارسی (Persian):
اگر شما یا فردی که دارید به او کمک می‌کنید، سؤالی درباره Ambetter of Oklahoma دارید، و انگلیسی نمی‌دانید، حق دارید کمک و اطلاعات را به زبان خودتان به رایگان و به موقع دریافت کنید. اگر شما یا فردی که دارید به او کمک می‌کنید مشکلات شنوایی یا بینایی دارد که برقراری ارتباط را سخت می‌کند، حق دارید کمک‌ها و خدمات امدادی را به زبان خودتان به رایگان و به موقع دریافت کنید. برای دریافت کمک‌ها و خدمات امدادی لطفاً با خدمات اعضا به شماره 1-833-492-0679 (TTY 711) تماس بگیرید.